Az első magyar vadászeb törzskönyv

2019.03.28
Hogy Magyarországon mikor állították ki az első ebtörzskönyvet, ma már senki sem tudhatja pontosan. Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején már megvolt az igény az általában Angliából importált vadászkutyák származásának igazolására, bár igaz, ezek az ebek csak egy maroknyi kutyatartóhoz jutottak el. 


"Az 1879-es Vadász- és Verseny-lap indítványa:
1. A "Vadász- és Verseny-lap", mint a magyar-boni sport közlönye, hasábjaiban a magyar Ken-Del-Club létrejöveteléig is Nemes vadászeb-tenyésztési rovatot nyit és vezet, mely rovatba minden akár bel-, akár külföldön született tiszta fajú (race) eb, tartozzék az a vadászebek bármely fajtához, alábbirt kívánalmak igazolása után be-jegyeztetik.
2. A bejegyzés csupán bona fide nem történhetik, de kell, hogy igazoltassék, miszerint:
a) a bejegyzést igénylő vadászeb akár belföldi akár külföldi legalább négy generáczió általi tiszta tenyésztést igazoló pedigréevel birjon.
b) vagy, hogy az illető akár bel-, akár külföldi
mezőversenyen (field-triáls) nemes származású ebek között, vagy cb kiállitáson díjat vagy elismerést nyert a kiállítási vagy versenycomitée által ;
c) mindezek hiányában kitűnő képességeinek igazolása két elismert hitelű vadászúr által, kiknek nevei ez esetben a jegyzett rovatban kiírandók.
3. Fentebbi feltételek alatt vadászebe bejegyzését minden hazai vadász kívánhatja, akár előfi-zetője a lapnak akár nem ; de viszont a beigazolás kötelezettsége alól senki fel nem oldozható.
4. A bejegyzésért semmi díj sem jár.
5. Ha azonban a bejegyzett eb tulajdonosa a bejegyzés igazolását kívánja, a posta, leiratási és egyéb költségek fedezésére mindenkor 50 kr (korona - szerk.) jár.
6. A bejegyzés feltételének elbírálását, annak eszközlését, a kivánt igazolványok kiállítását a V. és V. lap Szerkesztősége vállalja magára, ki a becsatolt bizonyítványok értékét megmérlegelve, a bejegyzést eszközli vagy esetleg elutasitja.
7. A bejegyzendő ebek a beérkezés sorrendje szerint tekintet nélkül fajaikra sorszámot kapnak, ez képezvén az illetők számát az ideiglenes vadászeb-törzskönyvben, mely számot vadászebe neve mellett minden tulajdonos hirdetményeinél használni jogosítva van.
8. A törzskönyvön kívül rövid jegyzetekben a birtokváltozás és a törzskönyvbe bevezetett va-dászebek szaporodásai, a controlleria s nyilvántartás és beszerzés szempontjából a lap hasábjain közzététetnek.
9. A törzskönyv rovat mintája mellékletben csatolva van.


Indokolás
Valójában elszomorító a magyar sportkedvelőre, ha hazánkban - némely főúr vadászebeit kivéve - majdnem valamennyi vadászúr faj-jellegnélküli, kipuhatolhatlan származásra mutató keverék vadászebeit látja, ha ama szomorú tapasztalást teszi, hogy a látszólag jó külsővel biró vadászeb után is a természet visszaöröklési törvénye szerint az utódok legnagyobb része, isten tudja miféle elődre üt vissza, s azt tapasztalja, bogy a tanításnál minden vesződség kárba veszett, mert a tanoncz jövő hivatásának úgy szólván semmi rudimentamaival sem bír.
Egyedüli biztosíték arra, hogy a czél, melyre az ebet használni akarjuk, minden valószínűség szerint el is éretik: a hamisítatlan leszármazás, a generatiókon általi tiszta tenyésztés, mert 90/100 a valószínűség, hogy constans fajú eb hivatásának is meg fog felelni, és hogy az ivadék is az lesz, mik voltak ősei. Míg ellenben egy tévlépés a tenyésztésnél nyolcz generáczión által alig kiküszöbölhető.


Téves az a felfogás, hogy a törzskönyv csak arra való, hogy X. vagy Y. hiúságának hízelegjenek vele.


Igaz ugyan hogy a törzskönyv ép oly kevéssé, mint bármely más emberi intézmény nyújt absolut biztosítékot arra, hogy ebünk okvetlen Champion lesz; de feltétlenül relatív biztosíték arra, ha t. i. szigorúan vezettetik, hogy 90/100 az esély arra nézve, hogy ha a betegségek légiója a szervi ép fejlődést meg nem gátolja, vagy az orr szagló takhártyáit érzékenyen meg nem rontja, vagy végre, ha az illető ügyetlen tanitómester által el nem rontatik: belőle minden bizonynyal használható eb válik, mely ura fáradságát és költségét jó szolgálat és vadászélvvel viszonozza; mig a minálunk szerteszét futkározó ebek nagy része mindennapi értelmetlenségével alig érdemes a golyóra való megkegyelmezésre.
Megengedem, hogy "a lajstromba vezetés", "a czifra nevek" "a számozás," legyen az még annyira hiteles, nem teljes biztosíték, hogy a fennebbi lehetőségek és % szerint is a beszerzett eb kifogástalan lesz; de igenis az első az arra, hogy kedvező egészségi feltételek és fejlődés, - oly okszerű vezetés, mely a kitűzött czél és az eb vérmérsékletének megfelel, - által fajának méltó képviselője és tovább szaporítója lesz; második egészen közömbös, legfeljebb annyiban bír becscsel, hogy jeles ősökre emlékeztet; a harmadik pedig nem egyébre való, mint kimutatni és ellenőrizni azt, mily szám alatt van az illető a törzskönyvbe bejegyezve. Legfőbb biztosíték mindenesetre az, hogy csak oly ebek vezettessenek be, melyek akár magok, akár őseikben, akár bel. akár külföldön jeles tulajdonságukat beigazolták. (Chief performances.)
A csalás lehetősége ugyan a törzskönyvek által sincs kizárva, legfeljebb megnehezítve; vagy
legrosszabb esetben, ha van törzskönyv és a roszliiszemű eladó, jóhiszemű vevőnek a törzskönyvbe állítólag bejegyzett ebet, vagy utódját adja el kötvényszerűleg, és kiderül, hogy az, vagy szülei, a törzskönyvbe bejegyezve nem voltak, a vételi szerződés alapfeltételeinek hamissága könnyű szerrel bebizonyítható, és о megcsalt jóhiszemű vevő oly alapot nyer kárpótlási igényének, melyet habár a perrendtartás nem is említ meg, minden biró respectálni fog. Míg törzskönyv hiányában a mala fides bajosan igazolható be s a káros nézhet pénze után..."

Hanván, 1879. jan. 22.
Hanvay Zoltán